Knelpunten Werkgroep Farmacie

Gesignaleerde knelpunten:

Het Roer Gaat Om
De knelpunten die voortkomen uit Het Roer Gaat Om (HRGO) zijn in twee sessies met een externe voorzitter (dhr Velzel) besproken. De sessies zijn in goede sfeer verlopen en er zijn constructieve afspraken gemaakt. Doelstelling was om vanuit de dagelijkse praktijk van de apotheek te analyseren wat de oorzaak van het probleem is en te komen tot door alle partijen gedragen oplossingen. Het betreft hier de volgende knelpunten:

  • Medische noodzaak
  • Dieetpreparaten
  • Verbandmiddelen
  • SMR
  • Medicatie in weekdoseerverpakking

Het meest prominente knelpunt voor zorgverzekeraars en apotheken is dat de rechtmatigheid van uitgave en terhandstelling niet meer is vast te stellen door de apotheker als gevolg van afspraken die met de huisartsen zijn gemaakt. In de Velzel-sessies is geconstateerd dat zorgverzekeraars en apotheken een gezamenlijk belang hebben om dit probleem op te lossen. Daarom zullen zorgverzekeraars en apotheken een gezamenlijke brief aan de NZa opstellen waarin dit probleem wordt geadresseerd.

In het Rapport Werksessie Administratieve Lasten Apotheken – Zorgverzekeraars o.l.v. dhr. Velzel is een nadere uitwerking opgenomen . Hierin staat onder meer aangegeven dat de afspraken in het kader van HRGO niets veranderen aan de medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid die de apotheker als behandelaar in het kader van de WGBO heeft. Voor alle duidelijkheid kan hieraan worden toegevoegd dat dit ook geldt voor de verantwoordelijkheid die apothekers volgens de overeenkomst Farmaceutische Zorg hebben.

Bijlage 2
De werkgroep Bijlage 2 van ZN heeft een constructief overleg gevoerd met de KNMP en de praktijkapothekers. Hierbij zijn concrete knelpunten geïdentificeerd t.a.v. de wijze waarop zorgverzekeraars de Bijlage 2-voorwaarden uitvoeren. Erkend is dat zorgverzekeraars de controle op Bijlage 2-voorwaarden uitvoeren namens VWS, maar dat de voorwaarden dusdanig ingewikkeld zijn dat de uitvoering zeer complex is. Ook is geconstateerd dat een deel van de voorwaarden verouderd is en kan worden geschrapt. Hiervoor wordt overlegd met VWS en ZiNL. Binnen de werkgroep is men het er tevens over eens dat er een gezamenlijk belang is om één formulier te hanteren, omdat hiermee een belastend circuit van machtigingen voor zorgverzekeraars en apothekers wordt voorkomen. Vanuit dit constructieve startpunt is medio april een tweede sessie gepland. De verwachting is dat eind mei gedragen oplossingen beschikbaar zullen zijn.

Declaratieprocessen
Zowel apotheekhoudenden[1] als zorgverzekeraars streven er met elkaar naar om de declaratiezekerheid verder te verbeteren, de efficiëntie van het elektronische declaratieverkeer te verhogen en de administratieve lasten te doen afnemen. Dat gebeurt als volgt:

a. De operationele knelpunten die zijn gerelateerd aan voornoemde onderdelen worden opgepakt in het Operationeel Overleg Declaratieverkeer Farmacie, zoals opgenomen in het procesvoorstel ‘Aanpak thema’s door OODF’. De samenwerking in dit overleg tussen ketenpartners en met betrokkenheid van ICT-leveranciers van apotheekhoudenden is als zeer prettig en zinvol ervaren. Ook zijn al diverse successen geboekt:

  • Verhoogde frequentie van aanlevering aan én opname van actuele AGB-bestanden in de apotheek
  • Ondersteuning COV-check in de AIS-en
  • Aangepaste declaratiecontroles

b. Met een gezamenlijke ontwikkel- en realisatieagenda willen partijen uniforme afspraken maken over de optimalisatie van declaratieprocessen in de farmaceutische zorg. Een conceptvoorstel wordt nader besproken. De werkgroep stelt op korte termijn een concreet voorstel op hoe de ontwikkel- en realisatieagenda in de komen jaren wordt verwezenlijkt.

Materiële controle
De werkgroep erkent dat uitvoering van materiële controles leidt tot administratieve lasten voor partijen. Uniformiteit in aanpak, frequentie en termijn leidt tot lastenverlichting. Oplossingsrichtingen zoals in andere sectoren (horizontaal toezicht) worden nader verkend, want deze zijn breder dan alleen de knelpunten van HRGO.

Prijsarrangementen
Zorgverzekeraars maken prijsarrangementen met leveranciers van geneesmiddelen. Daarnaast spreekt ook VWS tarieven af met leveranciers van geneesmiddelen. In het kader van de verantwoording/verevening moeten zorgverzekeraars ‘alle kosten terugrekenen op de patiënt’. Dit leidt tot enorme administratieve projecten. Mogelijke oplossingen worden nader verkend in samenwerking met ZiNL en VWS in de Werkgroep Dure Geneesmiddelen van ZN.

Geneesmiddelenbeleid
Zorgverzekeraars herkennen de problematiek die door de KNMP apotheekhoudenden wordt geschetst. Een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door geneesmiddelentekorten. Oplossingen daarvoor worden binnen de scope van het BO Geneesmiddelentekorten geplaatst. Een ander deel van de problematiek wordt in verband gebracht met het inkoopbeleid van de individuele zorgverzekeraar. De werkgroep wordt geconfronteerd met een dilemma: enerzijds wordt het gedifferentieerde inkoopbeleid van zorgverzekeraars (pakjesmodel, LPG, preferentiebeleid) door apotheken als zeer belastend ervaren. Zorgverzekeraars wijzen anderzijds op de baten van dit beleid. Bij het bepalen van oplossingen moeten de mogelijke problemen met het mededingingsrecht worden betrokken. Daarom start een aparte werkgroep die dezelfde aanpak hanteert als bij HRGO: vertrekpunt van het gesprek tussen apotheek en zorgverzekeraar is de ervaren problematiek aan de balie, waarna naar concrete oplossingen zal worden gezocht. 

Hulpmiddelen
De werkgroep constateert dat het gebrek aan duidelijkheid over de aanspraak van zorg bij hulpmiddelen leidt tot administratieve lasten bij apothekers en zorgverzekeraars. Bovendien veroorzaakt het veel onzekerheid onder verzekerden.

Het probleem speelt bovendien breder dan alleen bij de apotheek: ook in de Werkgroep Administratieve Lasten Paramedie is dit probleem geadresseerd. Gezien de omvang van de problematiek, de onduidelijkheid van de scope (Betrekken we ook de Paramedie? Welk type hulpmiddelen vallen binnen de scope?) en de grote onzekerheden (gebrek aan evidence voor bepaalde typen hulpmiddelen maakt het verduidelijken van de aanspraak moeilijk) wordt hiervoor een apart project opgestart. KNMP en ZN adresseren dit in het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen. 

Geneesmiddelentekorten
VWS is een serie Bestuurlijke Overleggen gestart (in juni afsluitend BO) om te komen tot meer inzicht in de oorzaken van de geneesmiddelentekorten en om waar mogelijk gezamenlijke oplossingen te vinden. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van vermijdbare tekorten en het efficiënt omgaan met opgetreden tekorten. Hierbij wordt gedacht aan een dekkend en verplicht early warning system, heldere handelingsvoorschriften in geval van tekorten en een noodprocedure indien een geneesmiddel niet meer leverbaar is. ZN en KNMP betrekken in die oplossingen uitdrukkelijk de reductie van administratieve lasten en de bedrijfseconomische risico’s voor de apotheek als gevolg van geneesmiddeltekorten. 

Kwaliteit
De Werkgroep Administratieve Lasten Farmacie constateert dat het onwenselijk is dat dezelfde gegevens meerdere malen worden uitgevraagd. Er wordt nog niet optimaal gebruikgemaakt van gegevensbronnen t.a.v. kwaliteit van farmaceutische zorg. Ook is er meer behoefte aan eenheid van taal omtrent kwaliteit. Er wordt een uniforme landelijke kwaliteitsagenda gerealiseerd in samenwerking met apotheken, zorgverzekeraars en patiënten. De lijn hierbij is dat de beroepsgroep de kwaliteit inzichtelijk maakt met landelijk gedragen kwaliteitsindicatoren waarbij alle partijen (zorgverzekeraars, patiënten en apotheken) hun inbreng kunnen leveren.
Noot: Het traject HRGO HA is een apart traject waardoor sommige oplossingen niet synchroon lopen tussen huisarts en apotheken. Bij de huisarts is de verwachting dat het werk gedaan is, terwijl de apotheken nog steeds last hebben van HRGO en een deel van de oplossingen echt bij de huisarts ligt. Hierover wordt nader overleg gevoerd tussen KNMP en NHG.

[1] Onder “apotheekhoudenden” worden zowel openbare apothekers als apotheekhoudende huisartsen bedoeld.