Centrale afspraken

Onderstaand geven we een overzicht van de generieke afspraken die voor de gehele eerstelijnszorg zijn gemaakt.

  1.  Er wordt een aparte werkgroep ingericht om te komen tot een verdere uniformering van de structuur en generieke elementen van de eerstelijnscontracten. Deze contracteringswerkgroep zal eerst met zorgverzekeraars kijken hoe ver er kan c.q. mag worden geüniformeerd. Daarna zal een voorstel met de brancheorganisaties per deelsector worden besproken.
  2. Het gebruik van het machtigingenportaal van VECOZO voor de eerste lijn zal verder door alle ketenpartners worden gepromoot. Doelstelling is om dit – voor zover relevant – voor álle sectoren en door álle zorgverzekeraars te (gaan) gebruiken.
  3. Het gebruik van het zorginkoopportaal van VECOZO voor de eerste lijn zal verder worden gepromoot. Doelstelling is om dit – voor zover relevant – voor álle sectoren en door álle zorgverzekeraars te (gaan) gebruiken.
  4. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om zorgaanbieders meer inzicht te geven in de dekking en geldende voorwaarden van de diverse polissen. Op deze manier zijn zorgaanbieders in staat om hun patiënten beter te informeren.
  5. In meerdere werkgroepen is gesproken over de rol van de regelgeving van de NZa in relatie tot administratieve lasten. Partijen vragen aandacht voor heldere beleidsregels van de NZa. ZN gaat generiek met de NZa bespreken hoe bij de opstelling van beleidsregels nog meer rekening kan worden gehouden met helderheid én eenduidigheid van de beleidsregels over sectoren heen.
  6. In verschillende werkgroepen is gesproken over de eisen die de NZa als toezichthouder stelt aan zorgverzekeraars (met betrekking tot materiële controles). Hoewel deze eisen gebaseerd zijn op een vormvrije ‘risicogerichte aanpak’ zien we in de praktijk dat zorgverzekeraars – om geen risico’s te nemen – alles dichttimmeren in de eisen aan zorgaanbieders. Soms veroorzaakt dat onnodige administratieve lasten. Ook dit onderwerp gaat ZN met de NZa te bespreken.
  7. In meerdere werkgroepen wordt een specifiek overleg met branches, zorgverzekeraars en de betreffende ICT-leveranciers van softwarepakketten voor zorgaanbieders voorgesteld. Een aantal gesignaleerde administratieve lasten van zorgaanbieders én zorgverzekeraars komt voort uit de bewerkelijkheid (of soms zelfs de onmogelijkheid) om zaken administratief uit te voeren. Ten principale vragen partijen aandacht voor de veelal ondoorzichtige opdrachtgeversrelatie richting softwareleveranciers en het ontbreken van inzicht in wat pakketten wel of niet kunnen (een keurmerk of certificering zou een oplossing hiervoor kunnen vormen). Dit punt pakken we generiek met alle partijen op.