Afspraken Werkgroep Mondzorg

Gesignaleerde knelpunten en bereikte resultaten:

Formulieren WLZ
De zorgaanbieders in de werkgroep Mondzorg noemen de Formulieren WLZ als grootste knelpunt. Alle partijen onderkennen dit probleem, dat is belegd in de aparte werkgroep Mondzorg WLZ. Daarin zijn ook mondzorgaanbieders aangehaakt. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een efficiënte, papierloze inrichting van processen. Doelstelling is om per 1 januari 2017 aanpassingen te hebben gerealiseerd. Op deze wijze worden zowel de zorgaanbieders (geen papieren formulieren meer) als de zorgverzekeraars/zorgkantoren ontlast.

Machtigingenportaal VECOZO
Het machtigingenportaal bij VECOZO leverde veel vragen op bij de mondzorgaanbieders. Na een presentatie hierover is er meer draagvlak ontstaan. De KNMT test nu actief een aantal functionele aanpassingen van het systeem. De verwachting is dat 80 tot 90 procent van alle machtigingen nu volledig digitaal en automatisch kan worden afgehandeld. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars gaan het gebruik van dit portal verder promoten. Alle partijen geven aan het wenselijk te vinden om te onderzoeken of in de toekomst aan machtigingen gekoppelde begrotingen ook via het machtigingenportaal kunnen worden uitgewisseld. Nog niet alle zorgverzekeraars en volmachten maken gebruik van het machtigingenportaal voor mondzorg. Eind van dit jaar is dat wel het geval. Overigens kan het portaal ook zonder automatische koppeling worden gebruikt.

Prestatiebeschrijvingen
Door onduidelijkheden in de prestatiebeschrijvingen is sprake van onnodige uitval bij de verwerking van de declaraties. Dit leidt tot administratieve lasten bij alle ketenpartijen. Zorgaanbieders en verzekeraars zijn samen bezig om onduidelijkheden in prestatiebeschrijvingen / toegestane combinaties op te helderen. Een aantal voorgestelde wijzigingen is al aan de NZa aangeboden. Het streven is om op 1 juni 2016 de resterende overeengekomen verduidelijkingen aan de NZa aan te bieden met het verzoek deze aanpassingen in de beleidsregels te verwerken.

Informatiedocument
De werkgroep heeft een informatiedocument opgesteld die mondzorgaanbieders uitlegt waarom zorgverzekeraars (moeten) controleren. Dit zijn niet-vermijdbare administratieve lasten. De tekst geeft mondzorgaanbieders inzicht in het nut en de noodzaak van controles en stelt hen in staat zich hierop voor te bereiden.

Mondzorginformatiesystemen
Er is afgesproken om samen met alle leveranciers van mondzorgsoftware in overleg te treden over het oplossen van problemen in de diverse mondzorginformatiesystemen. Eén van de punten betreft het opnemen van de uitvoerende behandelaar van de verrichting. Ook de noodzakelijke gegevens op de papieren nota zullen met de softwareleveranciers worden gedeeld. Het doel is om te komen tot afspraken over de implementatie hiervan, zodat de patiënt een transparante papieren rekening krijgt of deze elektronisch kan inzien na inloggen op de website van de zorgverzekeraar.[1]

Uniformering contracten
De geuite wensen ten aanzien van verdere uniformering van de contracten worden in de sectoroverschrijdende werkgroep uitgewerkt. Wens is dat zorgaanbieders minder moeite hebben om verschillen in de contracten van zorgverzekeraars te onderscheiden. Ook een meer uniforme uitvoeringsparagraaf of -bijlage leidt tot meer helderheid voor de zorgaanbieders.

Werkgroep Mondzorg blijft
De werkgroep AL Mondzorg krijgt een structureel karakter. Periodiek worden gesignaleerde problemen op het administratieve vlak besproken en gezamenlijk wordt een oplossingsrichting hiervoor voorgesteld.


[1] De ANT heeft aangegeven het niet met deze werkwijze eens te zijn