Afspraken Werkgroep Paramedie

Gesignaleerde knelpunten en bereikte resultaten:

Herhaalverwijzing vervalt
Administratieve lasten die samenhangen met herhaalverwijzingen waren voor zorgverleners in de paramedische sector een groot knelpunt. Dat is opgelost per 1 januari 2017, want partijen hebben afgesproken dat herhaalverwijzing niet meer nodig is voor een deel van de paramedische behandelingen.

Het gaat hierbij om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval stuurt de paramedicus een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Deze verplichting is opgenomen in de richtlijnen van de betreffende paramedische beroepsgroep. Deze afspraak geldt voor de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie.

Er was al eerder afgesproken dat verzekeraars in de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 niet zouden handhaven op de aanwezigheid van de herhaalverwijzing.

Status: gerealiseerd

Items op de verwijzing zijn uniform
Vanwege de verschillende eisen die zorgverzekeraars stellen aan verwijzingen, worden deze door een arts vaak onvolledig ingevuld. Dit leidt tot problemen bij de formele en materiële controle. De eerste stap is gezet; paramedici en zorgverzekeraars hebben een uniforme dataset van verwijsgegevens opgesteld. Deze dataset bestaat uit:

 • Gegevens patiënt            : naam, BSN en geboortedatum
 • Gegevens verwijzer         : naam, AGB-code en handtekening
 • Verwijsgegevens              : medische diagnose* en/of hulpvraag, datum verwijzing
 • Overige gegevens            : soort zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie
 • (of specialisatie, indien van toepassing, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie*Voor onderstaande aandoeningen waarbij men aanspraak maakt op bijlage 1 Besluit zorgverzekering (fysio- en oefentherapie) zijn de volgende aanvullende gegevens nodig:
  • COPD: vermelding van GOLD classificatie
  • diffuse interstitiële longaandoening: of er sprake is van een ventilatoire beperking of diffusiestoornis
  • whiplash: datum trauma
  • HNP/polyneuropathie: of er sprake is van een motorische parese
  • scoliose: of er sprake is van een progressieve en/of aangeboren/congenitale scoliose
  • Claudicatio Intermittens: vermelding van graad van Fontaine
  • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling: vermelding van ontslagdatum
  • voor behandelingen aan huis of in een instelling de verwijzend arts de medische noodzaak hiertoe op de verwijzing beschrijven, mits dit is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeraar dan wel in de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder

Status gerealiseerd

De beschikbaarheid van een uniforme dataset van verwijsgegevens bij de behandelaar en wie is verantwoordelijk voor het (correct) beschikbaar stellen c.q. uitwisselen van de verwijsgegevens, de verwijzer of de paramedicus gaat overigens verder dan alleen paramedie; afstemming met andere disciplines, zoals huisartsen en medisch specialisten, is noodzakelijk. De werkgroep zet daarvoor zo snel als mogelijk vervolgstappen. Status: actie loopt

Ondersteuning door ICT
De werkgroep Paramedie heeft geconstateerd dat veel van de administratieve lasten kunnen verminderen door betere en slimmere ondersteuning van ICT. Een voorbeeld is de restitutienota. Evenals in het elektronisch declaratiebericht moeten ook op de papieren nota verplichte velden aangegeven te zijn. De eerder gemaakte afspraken over het format van de restitutienota van de elektronische PM-standaard worden nogmaals met alle ICT-leveranciers herbevestigd. Op deze wijze krijgt de patiënt een transparante papieren rekening of kan hij deze elektronisch inzien na inloggen op de website van de zorgverzekeraar. Veel van de benoemde punten op de knelpuntenlijst kennen dan ook een mogelijke (deel-)oplossing vanuit de ICT-leverancier. Dit door alle partijen onderkende probleem is belegd bij een aparte deelwerkgroep ICT om te komen tot een voorstel (2017).

Status: actie loopt

Uniformeren en eventueel vervangen DCSPH-classificatiesysteem
Er is een werkgroep DiagnoseCodeSystematiekParamedischeHulp (DCSPH) onder leiding van KNGF en ZN ingesteld met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Door de werkgroep:

 1. wordt een voorstel voor uniformering van het gebruik van de DCSPH-codes uitgewerkt, incl. een impactanalyse voor betrokken partijen (zorgaanbieders en verzekeraars);
 2. worden afspraken gemaakt over beheer van het systeem in 2017;
 3. wordt een onderzoekstraject gestart of DCSPH het meest geschikte instrument is voor de langere termijn (waarbij aansluiting wordt gezocht bij het systeemadvies). Indien dat niet het geval is, word(t)(en) (een) alternatie(f)(ven) voorgesteld. De wenselijkheid en toepasbaarheid ervan voor de diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie en logopedie (die, behoudens huidtherapie, niet werken met de DCSPH en waarvoor het systeemadvies niet is geschreven) maakt hier onderdeel van uit.
 4. besluiten partijen aan de hand van de impactanalyse en tijdsplanning van het uniforme gebruik van de DCSPH-codes (stap 1) of dit geïmplementeerd gaat worden of dat direct wordt overgegaan naar stap 3;

Status: actie loopt

Prestatiebeschrijvingen verduidelijkt
Door onduidelijkheden in de prestatiebeschrijvingen is sprake van onnodige uitval bij de verwerking van de declaraties, vooraf dan wel achteraf. Dit leidt tot administratieve lasten bij alle ketenpartijen. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa zijn samen bezig onduidelijkheden in prestatiebeschrijvingen en toegestane combinaties op te helderen. De NZa heeft deze aanpassingen in de beleidsregels verwerkt. De toetsing van prestatiebeschrijvingen door betrokken ketenpartijen op onder andere helderheid is een continu proces bij oplevering van nieuwe prestatiebeschrijvingen door de NZa.

Status: gerealiseerd

CSI-code 002 vervalt
Binnen het declaratieproces zijn de voorwaarden – die specifiek in de declaratiestandaard voor fysiotherapie en oefentherapie gesteld worden bij het gebruik van de CodeSoortIndicatie (CSI) 001/002 – niet eenduidig. Dit zorgt voor administratieve lasten in het declaratieproces. Per 1 januari 2017 is de CSI-code 002 ‘Tweede of vervolgaandoening die voorkomt op de lijst’ afgeschaft. De wijzigingen zijn door Vektis (beheerder van de declaratiestandaarden) eind 2016 gepubliceerd op basis waarvan (softwarematige)- aanpassingen door partijen zelf gedaan kunnen worden.

Status: gerealiseerd

Verbetering communicatie patiënt-zorgaanbieder-zorgverzekeraar
De werkgroep Paramedie heeft geconstateerd dat administratieve lasten kunnen worden verminderd door betere communicatie onderling (tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders/verzekerden, maar ook tussen zorgverzekeraars en beroepsverenigingen/VWS/NZa/ZIN en zorgaanbieders en verzekerden). Een aantal van de benoemde punten op de knelpuntenlijst kent dan ook een mogelijke (deel)oplossing vanuit communicatie. Voorbeelden zijn foutieve informatieverstrekking door zorgverzekeraar aan zorgaanbieder over het zorgstelsel (basisinformatie). Of foutieve informatie van zorgverzekeraar aan patiënt of van zorgaanbieder aan patiënt. Dit door partijen onderkende probleem is belegd bij een aparte deelwerkgroep Communicatie.

Status: actie loopt

Standaard doorlooptijd machtigingen
Machtigingen die zorgverzekeraars individueel afgeven voor aanvang van de behandeling(en) leveren in de uitvoering problemen op. Dat komt doordat zorgverzekeraars verschillende doorlooptijden hanteren. Binnen de werkgroep Paramedie is men het eens dat er een maximale termijn moet worden gehanteerd. Per 1 januari 2017 hanteren zorgverzekeraars een maximale doorlooptijd van 10 werkdagen voor het afgeven van een machtiging indien de aanvraag juist en volledig door de paramedicus is aangeleverd.

Status: gerealiseerd

Formulieren dieetpreparaten en verbandmiddelen
Alle zorgaanbieders in de werkgroep Paramedie zien de verschillende formulieren ‘dieetpreparaten’ en ‘verbandmiddelen’ als een groot knelpunt. Een uniforme oplossing hiervoor is gewenst. Een gezamenlijke formulier voor verbandmiddelen is inmiddels gepubliceerd . Ook wordt – in samenwerking met het veld – gewerkt aan een gezamenlijk formulier dieetpreparaten.

Status: deels gerealiseerd

Uniforme aanvraagprocedure hulpmiddelen
Er is behoefte aan een uniforme aanvraagprocedure voor hulpmiddelen. Deze wens wordt gedeeld met de sector Hulpmiddelen (momenteel geen werkgroep AL) en de sector Farmacie. Het voorstel is om in het tweede kwartaal van 2017 een eerste overleg te voeren met vertegenwoordigers van zorginkoop hulpmiddelen en materiedeskundigen van de beroepsvereniging PPN. De werkgroep AL Pm is bij het verschijnen van deze publicatie op punt B nog niet tot overeenstemming gekomen. Vanwege de diversiteit van de sector Hulpmiddelen dient eerst de scope van de domeinen en hulpmiddelen helder te zijn.

Status: actie loopt

Uniforme rekenmethode praktijkvariatie
Zorgverzekeraars gebruiken verschillende methodieken om praktijkvariatie in beeld te brengen. Dit kan leiden tot problemen en niet wenselijke verschillen. Om dat te voorkomen, moet er een uniforme casemix/rekenmethode voor praktijkvariatie gehanteerd worden. Het streven is om zo gauw als mogelijk duidelijkheid te hebben over de manier waarop zorgverzekeraars dit willen uniformeren. De beroepsverenigingen worden hierbij betrokken.

Status: actie loopt

Uniforme klantervaringsonderzoeken (PREM)
Zorgaanbieders in de werkgroep Paramedie hebben aangegeven dat het hanteren van verschillende klantervaringsonderzoeken tot administratieve last leidt. Vanuit ZN is met Stichting Miletus een aparte werkgroep gestart om te komen tot een ‘korte’ uniforme PREM-vragenlijst. In eerste instantie zal deze voor Fysiotherapie gaan gelden. Realisatie voor Fysiotherapie staat gepland voor het tweede kwartaal 2017. De andere paramedische beroepsgroepen volgen hierna.

Status: actie loopt

Werkgroep Paramedie blijft
Ook voor de langere termijn zijn belangrijke punten verzameld. Mede daarom blijft de werkgroep Paramedie in elk geval in 2017 bestaan. In deze werkgroep worden aangekaarte lasten besproken en uitgezet.

Aanspraak fysio- en oefentherapie
In brede zin wordt de administratieve uitvoering van de aanspraak fysio- en oefentherapie vanwege wet- en regelgeving als zeer complex ervaren. Vereenvoudiging van de regeling zou zeker bijdragen aan verdere administratieve lastenverlichting.