Afspraken Werkgroep Verloskunde

Gesignaleerde knelpunten en bereikte resultaten:

Cliëntregistratie en ketenregistratie
Uit het onderzoek van Significant (2015) blijkt dat voor de primaire zorgverlening steeds meer moet worden vastgelegd. Verder speelt de ketenregistratie, waarbij het gaat om het verslag aan de huisarts, Jeugdgezondheidszorg (alles op papier) of om de herindicatieregistratie voor kraamzorg. Regionaal wordt bovendien gebruikgemaakt van verschillende formats. Digitale gegevensoverdracht ontbreekt daarbij veelal. De Digitale Gegevensuitwisseling in de Perinatale Zorg (PWD) is hiervoor in belangrijke mate een oplossing. Dit valt echter buiten de scope van de werkgroep.

Contractering
De KNOV heeft gesignaleerd dat de contracten van zorgverzekeraars sterk verschillen. Het gaat daarbij om algemene voorwaarden, de opbouw en de omvang van de contractdocumenten. Hoewel dit zorgbreed speelt en een structurele oplossing nodig is, heeft de KNOV aangegeven hierin de komende tijd actief te willen meedenken. Verder heeft de KNOV bij wijze van quick scan een knelpuntenanalyse gemaakt van de contractdocumenten. Hieruit ontstaat het volgende beeld:

Alle contracten stellen als voorwaarden dat verloskundigen:

 •  deelnemen aan het Kwaliteitsregister
 •  de professionele standaard, richtlijnen en meldcode volgen
 •  herindicaties verrichten op basis van het Landelijk Indicatieprotocol
 •  gegevens aanleveren aan Perined

Hoewel deze (kwaliteits)eisen administratieve lasten voorzaken, zijn deze gebruikelijk en acceptabel. Niettemin wordt de vraag gesteld of hier geen sprake is van een zekere overvloed.

Sommige contracten stellen als voorwaarden dat verloskundigen:

 • een kwaliteitsjaarverslag opstellen
 • contracteervereiste waarnemingen of mededelingen doen aan de zorgverzekeraar over verloskundige waarnemers
 • deelnemen aan CJG een beleidsplan ‘Achterstandssituaties’ opstellen
 • een VOG afgeven
 • een privacyreglement / protocol ‘toegang medische dossiers’ opstellen
 • een minimumeis voor de samenwerking met een aantal kraamzorginstellingen hanteren
 • praktijkinrichtingseisen hebben

Niet alle zorgverzekeraars stellen alle eisen en ook in de uitwerking zijn er verschillen tussen zorgverzekeraars. Het voorstel is om de eisen die door zorgverzekeraars worden gesteld maar niet door hen worden gecontroleerd te laten vervallen in de contracten of in ieder geval hierover het gesprek met elkaar aan te gaan.

Technisch gezien is het proces van zorgcontractering zeer wisselend. De KNOV onderschrijft het belang van uniformering – ook als oplossing voor de langere termijn. Dit is een zorgbreed punt dat sectoroverstijgend wordt opgepakt.

Contracteerbeleid en volgbeleid zorgverzekeraars
Bij de introductie van de module Integrale Zorg is de situatie ontstaan dat zorgverzekeraars verschillende eisen stelden aan de toekenning hiervan. De voorwaarden verschillen sterk per zorgverzekeraar en veroorzaken administratieve lasten voor verloskundigen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het inzichtelijk maken van de cliëntenstroom op VSV-niveau, terwijl de gegevens alleen beschikbaar zijn uit de eigen LVR-registratie
 • het op verschillende wijzen aanleveren van evaluaties met vergaand inzicht in de praktijkvoering, een uitgewerkte organisatiestructuur, beknopte langetermijnvisie, businesscase, enz.

Dit signaal is opgepakt en heeft ertoe geleid dat deze verschillen zijn overbrugd voor de toen voorliggende aanvragen. Voor inkoop 2017 is besproken of dit issue zich mogelijk weer zou kunnen voordoen. Dit punt raakt evenwel de kern van het zorgverzekeringsstelsel van concurrerende zorgverzekeraars met een eigen inkoopbeleid. Dit kan daarom niet door de werkgroep worden opgelost. Niettemin kijkt de werkgroep welwillend naar overbrugbare verschillen.

Klachtenregeling
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is een knelpunt dat valt onder de categorie wet- en regelgeving en veroorzaakt diverse administratieve lasten, zoals:

 •  Controle van het functioneren van een zorgverlener voor indiensttreding;
 •  Meldformulier om incidenten te melden.

Deze knelpunten kan de werkgroep niet oplossen.