Vrijgevestigde GGZ

De werkgroep AL Vrijgevestigde GGZ bestaat uit vertegenwoordigers van LVVP, NIP, NVvP, VWS, NZa, diverse zorgverzekeraars en ZN en is inmiddels vijf keer bij elkaar gekomen. Ook in deze werkgroep is verduidelijking van de afspraken uit HRGO een discussiepunt, met name wat betreft de verwijsbrief.

Inmiddels worden de teksten van HRGO hierop aangepast en heeft een aantal partijen zich bereid verklaard in overleg te treden met de werkgroep Administratieve Lasten Huisartsen om duidelijkheid en zo mogelijk vereenvoudiging te realiseren. Dit overleg wordt op korte termijn gepland.

De door de zorgaanbieders aangedragen knelpunten worden in de komende sessies verder uitgewerkt. Er is afgesproken dat er op 1 januari 2017 concrete oplossingen zijn voor alle geïnventariseerde knelpunten.