Afspraken Werkgroep Vrijgevestigde GGZ

Gesignaleerde knelpunten en bereikte procesresultaten:

Overlap in kwaliteit
Het Kwaliteitsstatuut, de kwaliteitsuitvragen van verzekeraars, de kwaliteitseisen van beroepsgroepen en die van het keurmerk ‘Stichting kwaliteit in Basis GGZ’ worden naast elkaar gezet om overlap te laten vervallen.

ICT-problemen
Op 7 april zijn in een overleg bij de NZa ICT-problemen van vrijgevestigden aangemerkt als startschot voor een breed overleg met ICT-leveranciers. De ICT- leveranciers hebben positief gereageerd op de uitnodiging om gezamenlijk te zoeken naar ICT-oplossingen voor administratieve knelpunten die specifiek gelden voor vrijgevestigden. De NZa heeft toegezegd dit overleg te faciliteren. Een keurmerk voor ICT-leveranciers wordt overwogen. Een vertegenwoordiger van de KNGF wordt uitgenodigd om hier in een komend overleg meer over te vertellen.

Verwijsbrieven
De afdeling Toezicht en Handhaving van de NZa wordt op korte termijn uitgenodigd om informatie te geven over het opvragen van verwijsbrieven bij formele controle.

Uniforme Productiemonitor
De Uniforme Productiemonitor – die sinds dit jaar door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt om de productie uit te vragen bij de GGZ-instellingen – is medio april ter informatie gestuurd aan de werkgroep om te bezien wat deze voor vrijgevestigden zou kunnen opleveren voor het monitoren van productieplafonds en productmixen.

Informatiebijeenkomsten
De NZa organiseert dit jaar twee informatiebijeenkomsten voor de GGZ-sector. Op 26 april heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden – bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de geldende regelgeving. In september vindt een implementatiecongres plaats waarbij de nieuwe regelgeving van de NZa wordt toegelicht.

Als trekker van het onderwerp Beperking Administratieve Lasten binnen de ‘agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’ heeft GGZ Nederland inmiddels het initiatief genomen om met alle GGZ-partijen de administratieve lasten in kaart te brengen en aan te pakken.