Afspraken Werkgroep Wijkverpleging

Gesignaleerde knelpunten en bereikte resultaten:

Vermindering administratieve lasten bij medisch specialistische zorg thuis
In februari van dit jaar heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. De uitwerking van de consequenties die deze wijziging heeft voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren, is nu verwerkt in een factsheet. Deze factsheet is opgesteld door ActiZ, NFU, V&VN en ZN.

In de factsheet, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen inzetten als een soort gebruiksaanwijzing, is uitgebreid te lezen wat de veranderingen zijn. Ook is te zien hoe zoveel mogelijk van de huidige administratieve problemen worden opgelost. Aanleiding voor het schrappen van de beleidsregel MSVT is de nieuwe duiding (standpunt) van Zorginstituut Nederland over verpleging in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en de klachten van zorgaanbieders over de administratieve lasten die MSVT tot nu toe met zich meebrengt.

De factsheet is gemaakt op basis van input die geleverd is tijdens een aantal bijeenkomsten met ActiZ, NFU, V&VN en ZN in samenwerking met andere brancheorganisaties. De factsheet is met name bestemd voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Inkoopproces
Bij het inkoopproces kunnen per zorgverzekeraar het portaal, de opgevraagde (kwaliteits)informatie en de bijbehorende deadlines verschillen. Zo kan een zorgaanbieder gegevens en informatie aanleveren via VECOZO, het eigen portaal van de zorgverzekeraar of via de post.

Mogelijke oplossingsrichtingen:

a. Korte termijn:
– Inzichtelijk maken van de deadlines die horen bij de inkoopprocedures van verschillende zorgverzekeraars via communicatiekanalen van brancheorganisaties.

b. Lange termijn:
– Zorgverzekeraars aansluiten op een uniforme en eenduidige inschrijfprocedure of een portaal zoals VECOZO.
– Inzicht geven in én delen van kwaliteitsinformatie. ZN is onder devlag van het programma Kwaliteit bezig met een inventarisatie over kwaliteit in de wijkverpleging. Naar verwachting volgen medio juli 2016 de eerste resultaten. Dit aangedragen onderdeel zal hierin worden meegenomen.

Acties die nodig zijn voor het realiseren van oplossingsrichtingen:

a. Korte termijn:
– Zorgverzekeraars leveren de deadlines voor de inkoopprocedures aan de branchepartijen. De branchepartijen informeren de zorgaanbieders over de verschillende deadlines en bijbehorende aanpak.

b. Lange termijn:
– Onderzoek met zorgverzekeraars om aan te haken bij een eenduidig portaal of uniforme inschrijfprocedure.

Kwaliteitscriteria zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars gebruiken andere kwaliteitscriteria en/of verantwoordingseisen (zoals klanttevredenheidsonderzoeken). Dit veroorzaakt extra registratie bij zorgaanbieders.

De oplossingsrichting is tweeledig:
a. Het eenduidig uitvragen en monitoren van gegevens door het eenduidig uitvragen en monitoren van gegevens door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een minimale set aan inkoopcriteria en bronbestanden.

b. Opstellen van criteria op basis van minimale kwaliteitskaders. Dit kader is opgesteld op basis van een samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Actie die nodig is voor het realiseren van deze oplossingsrichting:
Brancheorganisaties en zorgverzekeraars uit de werkgroep gaan het inkoopbeleid van zorgverzekeraars vergelijken en beoordelen of onderdelen leiden tot overbodige administratieve lasten. Hierbij wordt rekening gehouden met de vrijheid van zorgverzekeraars om te kunnen concurreren en op beleid van elkaar af te wijken.

Zorgplan is realisatie
Er wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan ‘Zorgplan is realisatie’. Dit leidt niet tot de gewenste lastenverlichting bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Interpretatieverschillen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, NZa en accountants zijn de oorzaak hiervan.

Mogelijke oplossingsrichtingen:
a. Korte termijn:
– Vastleggen van een handreiking (eenduidig begrippenkader) en de bijbehorende eisen die daaraan worden gesteld. Wanneer dit duidelijk is, kan een vervolg worden gemaakt met het realiseren van een geëigende en geijkte methodiek, zonder al te veel controles.

b. Lange termijn:
– Er is nog geen zicht op een oplossing voor de lange termijn. Dit hangt samen met de (nieuwe) bekostiging.

Acties die nodig zijn voor het realiseren van deze oplossingsrichting:

a. Korte termijn:
– Het komen tot consensus tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, NZa en accountants waardoor geen extra controles en afwijkende/verschillende eisen noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren, volgt een voorstel vanuit de zorgaanbieders/zorgverzekeraars. Dit voorstel wordt achtereenvolgens beoordeeld door het CoZiek en de NZa. Uiteindelijk leidt dit tot een Circulaire voor het toepassen van ‘Zorgplan is realisatie’.

Registratielast
Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren een toenemende registratielast. Deze komt deels voort uit het feit dat ze bij elke cliënt standaardzaken moeten registreren. Zaken die ze vanuit hun deskundigheid cliëntgebonden willen registreren – dus alleen als het relevant is voor de cliënt.

Mogelijke oplossingsrichtingen:

a. Korte termijn:
– Oproep voor het niet meer registreren van de risicosignalering door verpleegkundigen. Risicosignalering op cliëntniveau is voldoende geborgd in hoe een wijkverpleegkundige zorg dient te verlenen. Hier is – naast het registreren van het zorgplan – geen aparte registratie voor nodig.

b. Lange termijn:
– Structureel onderzoeken en aanpakken van onduidelijke registratie-eisen. Dit kan worden gedaan door het analyseren en vergelijken van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, kwaliteitssystemen en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Actie die nodig is voor het realiseren van deze oplossingsrichting:

a. Korte termijn:
– V&VN stelt een (nieuw) bericht op voor het niet meer registreren van de risicosignalering. Dit bericht wordt verspreid binnen de werkgroep administratieve lasten en de IGZ. En, indien alle partijen zich hierin kunnen vinden, wordt dit breed aan het veld gecommuniceerd.

b. Korte/lange termijn:
– Wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars uit de werkgroep vergelijken en beoordelen de wet- en regelgeving, de kwaliteitssystemen en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars op de aanwezigheid van onduidelijke registratie-eisen.